Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a potencionálních zákazníků firmy Ing. Věra Bugárová

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 05. 2018 (dále jen „Nařízení“)

Správce osobních údajů

Ing. Věra Bugárová (IČ: 67693954), se sídlem Rudenská 86, 253 03  Chýně,

tel.: +420 603 371 349, email: vera@ucetnictvisvj.cz

Tato informace se nevztahuje na zpracování údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Přehled zpracovávaných osobních údajů, právní základ a účel jejich zpracování, doba zpracování

Správce zpracovává následující osobních údaje svých zákazníků nebo potencionálních zákazníků:

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO za účelem vyřízení požadavků a dotazů po dobu, na kterou byl udělen souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, byl-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky).

Příjemci osobních údajů

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci v rozsahu svého pracovního zařazení a dále:

  1. zpracovatelé osobních údajů, kteří na základě smlouvy o zpracování osobních údajů za podmínek stanovených předpisy na ochranu osobních údajů správce pověřuje zpracováním osobních údajů, a to zejména: (i) poskytovatelé IT systémů, poštovních a telekomunikačních služeb apod. a (ii) právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek správce nebo pro ochranu oprávněných zájmů správce.
  2. orgány veřejné moci (včetně správních orgánů), pokud jim svědčí zákonný důvod pro přístup k osobním údajům nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce
  3. u údajů uvedených v rámci reference na služby správce, se souhlasem jejich zveřejnění na www.ucetnictvisvj.cz, návštěvníci webových stránek www.ucetnictvisvj.cz.

Osobní údaje nejsou předávány do jiných států.

Práva subjektu údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou pro splněny podmínky stanovené zákonem a subjekt údajů o to požádá.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, které je prováděno bez souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v záhlaví této informace.
  • Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Ve vztahu k údajům zpracovávaným na základě souhlasu subjektu údajů má subjekt údajů právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním takových osobních údajů.
  • Právo podat stížnost dává subjektu údajů možnost v případě, že bude jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)