Povinné náležitosti vyúčtování

povinne nalezitosti vyuctovani

Obsahuje vaše vyúčtování ze zákona povinné náležitosti vyúčtování?

Chybějící nebo nepřesně uvedené povinné náležitosti vyúčtování jsou mnohdy důvodem, proč se v případě soudního sporu mezi vlastníkem a společenstvím vlastníků, přikloní soud k vlastníkovi. Jejich kontrolu a řádné zobrazení proto není radno podcenit.

Víte, jaké údaje to jsou? A tušíte, v kterých zákonech povinné náležitosti vyúčtování najdete?

Jste dům, ve kterém si vlastníci zajišťují teplo a ohřev teplé vody vlastními prostředky? SVJ poskytuje pouze studenou vodu? Povinné náležitosti vyúčtování najdete v § 7 zákona č. 67/2013 Sb.

Ve formuláři vyúčtování musí být uvedeny:

  • jednotlivé služby a skutečné náklady, které na jejich poskytování společenství vznikly,
  • celková výše přijatých plateb, určených na úhradu poskytovaných služeb,

a to tak, aby rozdíly mezi náklady a platbami byly na první pohled zřejmé a vlastník si je dokázal sám zkontrolovat z hlediska způsobů a pravidel, které si SVJ pro rozúčtování sjednalo.

Vaše SVJ poskytuje vlastníkům také teplou vodu a teplo? Týká se vás také Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Výčet povinných údajů pro vyúčtování dle této vyhlášky najdete v § 6. Ve vyúčtování povinni také uvést následující údaje:

  • za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepla na vytápění, spotřebu tepla na ohřev vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé vody,
  • za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepla na vytápění a tepla spotřebovaného na ohřev vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé vody v Kč/m3,
  • za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč odděleně na vytápění a na teplo spotřebované na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody, podíly základních a spotřebních složek nákladů na vytápění a nákladů na teplo spotřebované na ohřev vody v % a v Kč,
  • podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb v m2, v případě poskytování teplé vody průměrný počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaných vodoměrů teplé vody v bytě či nebytovém prostoru příjemce služeb a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé příjemce služeb podle evidence spotřeb v m3, hodnoty podílu nákladu příjemce služeb na vytápění, teplo na ohřev vody a na vodu v teplé vodě,
  • měrnou spotřebu tepla na vytápění za zúčtovací jednotku v zúčtovacím období vyjádřenou v GJ na m2 započitatelné podlahové plochy,
  • podíly nákladů připadající na příjemce služeb s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na vytápění, na teplo na ohřev vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé vody,
  • koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění u příjemce služeb.

Zřejmě i vy k vyúčtování dostáváte komplikované A-čtyřky přeplněné hromadou čísel a tabulek. Bohužel – zobrazit všechny povinné náležitosti ve srozumitelné formě i pro laika, je v podstatě nemožné. Je to i proto, že metodika výpočtu některých služeb je nastavená velmi složitě. Ruční výpočet je pak dlouhý a velmi komplikovaný.

Osobně si myslím, že by pomohlo, kdybychom celý systém vyúčtovávání služeb co nejvíce zjednodušili. Čím jednodušší systém rozúčtování si v domě nastavíte, tím lépe mu budou vlastníci rozumět a tím méně budou pochybovat o jeho správnosti, souhlasíte?

Pojďme tedy společně pracovat alespoň na tom, že způsob a pravidla pro rozúčtování a vyúčtování nastavíme srozumitelně a jednoduše. A přesně v tom vám umím pomoct.