Výboru SVJ

ušetřím čas, nervy i peníze 😉

Jste předsedou SVJ?

Jak řídit SVJ efektivně, rychle a bez chyb? Ukážu vám, jak na to.

Z

Tušíte, za co hrozí SVJ pokuty a v jaké výši?

Jejich srozumitelný přehled u mně máte neustále k dispozici

Stal jste se předsedou SVJ?

Chcete mít povinnosti výboru SVJ v pořádku?

Ale na co všechno si vlastně máte dát pozor?

Trávíte hodiny hledáním v diskuzích na internetu? Věříte, že když budete kopírovat to, co dělal předchozí výbor, bude to v pohodě? Může být…

A nebo můžete ušetřit svůj čas a zaplatit si pár hodin intenzivní nalejvárny šité vašemu SVJ na míru, díky které budete přesně vědět:

 • jaké pokuty vašemu SVJ reálně hrozí
 • co si máte převzít od předchozího výboru
 • co je ve vašem domě potřeba dělat a kdy
 • co můžete bez obav delegovat a na koho
 • co máte dostávat od vašeho správce a kdy …a jak si to zkontrolovat
 • v jakém stavu jsou věci, které vaše SVJ musí mít v pořádku
 • které důležité dokumenty vám v SVJ chybí
 • v jakém stavu je účetnictví vašeho SVJ
 • jak si efektivně poradit s dlužníky

Pro nového předsedu SVJ nezbytnost. Vy už jste předsedou SVJ nějaký ten pátek? To už jste se hodně naučili. Nicméně – proč si neověřit, že máte své povinnosti v pořádku? Najděte chyby v systému, ušetřete si čas a vyřešte problémy, se kterými si nevíte rady. 😉

Hodil by se vám přehled zákonů týkajících se SVJ?

Tušíte, za co hrozí SVJ pokuty a v jaké výši?

 

Napište mi:


Kliknutím na tlačítko Odeslat udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením tohoto souhlasu potvrzujete, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé a že firma Ing. Věra Bugárová, se sídlem Rudenská 86, 253 03  Chýně, IČ: 67693954, je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a IČO, a to za účelem: vyřízení Vašich požadavků či dotazů. Svůj souhlas udělujete na dobu 5 let nebo na dobu kratší, pakliže se rozhodnete odvolat svůj souhlas před uplynutím této doby. Odvolat souhlas je možné kdykoli, a to výslovným sdělením zaslaným na emailovou adresu: vera@ucetnictvisvj.cz. Bližší informace o zpracování osobních údajů na základě udělení tohoto souhlasu získáte ZDE.

FAQ – Nejčastěji se ptáte…

Co pro naše SVJ můžete udělat?

Úvodní telefonická konzultace je zdarma. Během ní se dozvíte, co všechno jde o vašem SVJ zjistit z veřejně dostupných zdrojů.

Během této konzultace se ukáže, jestli naše spolupráce dává smysl. Pak už to hodně záleží na vás.

Obvykle to probíhá takto: domluvíme si termín, kdy se osobně sejdeme. Společně projdeme “papíry” vašeho SVJ. Řekneme si, co je v pořádku a co by bylo dobré zlepšit. Pobavíme se o procesech ve vašem SVJ a poradím vám, jak je zjednodušit. Mrkneme také na kvalitu účetnictví, dokumenty od vašeho správce a zápisy ze shromáždění. Dozvíte se, za co vám mohou hrozit pokuty a v jaké výši.

Během celé schůzky se můžete ptát na všechno, co vás v souvislosti s vašim SVJ, napadne.

Tato základní “nalejvárna” obvykle trvá 5-6 hodin.

Výborně! To chci.

Kolik nás naše spolupráce bude stát?

Úvodní telefonická konzultace je zdarma. Nezavazuje vás k objednávce.

Základní “nalejvárna” obvykle trvá 5-6 hodin (probíhá osobně) a stojí 10.000,- Kč.

Pokud máte zájem jen o kratší konzultaci, cenu si dohodneme individuálně. Za hodinu poradenství si účtuji 2.000,- Kč.

V případě mimopražských SVJ je navíc účtováno cestovné a náhrada za čas strávený na cestě.

OK. Chci to.

 

Jak funguje konzultační paušál?

Chcete konzultovat víc témat a pravidelně? Využijte konzultační paušál.

Měsíčně platíte paušál 3.000,- Kč. za které máte nárok čerpat až 3 hodiny telefonických konzultací měsíčně. Lze i prostřednictvím služby WebMeeting.

Přesně tohle potřebujeme.

Zákonná úprava

k fungování SVJ

Občanský zákoník 89/2012 - část bytové spoluvlastnictví

Občanský zákoník řeší základní právní úpravu bytového spoluvlastnictví.

Ve výboru SVJ budete nejvíce pracovat s § 1158 – 1222. Které paragrafy se vám při řízení SVJ budou hodit nejvíc?

 • § 1159 – definice jednotek
 • § 1160 – definice společných částí
 • § 1177 – povinnost hlásit nabytí jednotky a změny v počtu osob
 • § 1180 – povinnost přispívat na správu domu a pozemku
 • § 1181 – povinnost platit zálohy a určení termínu splatnosti přeplatků/nedoplatků z vyúčtování
 • § 1200 – povinnost upravit ve stanovách pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek
 • § 1208 písm. d) který říká, že schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků je ve výhradní pravomoci shromáždění
 • § 1208 písm. e) který říká, že o schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky musí rozhodnout shromáždění

Občanský zákoník – část bytové spoluvlastnictví v plném znění

Občanský zákoník 89/2012 - část O korporacích a O spolku

V občanském zákoníku také najdete právní úpravu vlastního fungování SVJ. Zjednodušeně se dá říct, že to, co o pravidlech fungování společenství vlastníků nenajdete v části bytového spoluvlastnictví, řídí se ustanoveními o spolku, resp. o korporacích.

Občanský zákoník 89/2012 – část O korporacích a O spolku v plném znění

Nařízení vlády 366/2013 Sb.

Dočtete se zde:

 • způsob výpočtu podlahové plochy jednotky
 • co to jsou společné části domu
 • co patří mezi činnosti týkající se správy domu a pozemku (technické i správní)
 • jaké jsou odpovědnosti osoby odpovědné za správu domu a pozemku (tedy vás – členů výboru)
 • výši finančního limitu, do kterého mohou členové výboru rozhodovat o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí a o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, pokud nebylo ve stanovách společenství dohodnuto jinak.
 • povinnost sestavovat a schvalovat rozpočet na kalendářní rok a také schvalovat výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků
 • druhy příjmů, které jsou příjmem společenství a které příjmem společenství nejsou
 • vysvětlení pojmu podobné náklady vlastní správní činnosti, který je uveden v § 1180 odst. 2 občanského zákoníku

Vyhláška 366/2013 Sb. v plném znění

Pro členy Výboru SVJ

problematika SVJ v zákonné úpravě (přehled a výpis toho nejdůležitějšího)

Zákonná úprava

k rozúčtování služeb v SVJ

Zákon č. 67/2013 Sb. – tzv. Zákon o službách

Najdete v něm

 • pojmy a vymezení služeb k vyúčtování
 • zálohy a způsob, jak lze změnit jejich výši
 • způsob rozúčtování nákladů na služby, pokud nebyl ujednán shromážděním
 • způsob rozúčtování nákladů na vytápění a TUV
 • termíny a povinné náležitosti formuláře vyúčtování
 • způsob řešení reklamací (připomínek)
 • pokuty za neplnění povinností výboru SVJ dle tohoto zákona

Zákon č. 67/2013 Sb. – tzv. Zákon o službách v plném znění

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování tepla a teplé vody

Najdete zde:

 • pojmy
 • pokyny k rozúčtování nákladů na vytápění
 • pokyny k rozúčtování nákladů na teplou vodu
 • postupy ve zvláštních případech (poruchy měřidel, chybějící odečty, neosazená měřidla, apod.)
 • povinné náležitosti formuláře vyúčtování
 • koeficienty pro stanovení započitatelných a podlahových ploch
 • výpočet spotřební složky nákladů na vytápění a na poskytování teplé vody
 • dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti

Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování tepla a teplé vody v plném znění

Vyhláška č. 194/2007 Sb.

V této vyhlášce je pro vás důležitý hlavně § 7, který určuje pravidla měření tepelné energie a teplé vody a to především odst. 3 písm. b), který určuje pravidlo rozdělení teplé užitkové vody a tepla, tzv. pravidlo ohřev TUV 40 % / teplo 60 %.

Mimo to, pak tato vyhláška určuje:

 • pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody
 • měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody
 • požadavky na vybavení měřidly (indikátory)

Vyhláška č. 194/2007 Sb. v plném znění

Zákonná úprava

k vedení účetnictví SVJ

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pro členy výboru SVJ nejzajímavější části:

 • § 9 bod 4 – uvádí, že SVJ je účetní jednotkou a že SVJ musí vést účetnictví
 • § 18 – povinnost SVJ sestavovat účetní závěrku (a co musí obsahovat)
 • § 21a – povinnost SVJ zveřejňovat účetní závěrku ve sbírce listin veřejného rejstříku
 • § 29 a 30 – povinnost SVJ provádět inventarizaci majetku a závazků a její rozsah
 • § 31 – povinnost uchovávat účetní doklady a archivační lhůty
 • § 37 – výčet přestupků a pokut, které za ně mohou být SVJ uloženy. Nevíte, jaká pokuta vám hrozí? Zjednodušeně lze hodnotu aktiv vyčíslit jako částku naspořených příspěvků na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav). Takže např. máte-li naspořeno 1.000.000,- Kč, hrozí vám za neplnění povinností dle tohoto zákona pokuta až 30.000,- Kč, resp. až 60.000,- Kč podle závažnosti porušené povinnosti.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v plném znění

Vyhláška 504/2002 Sb. - jak mají SVJ účtovat...

Vyhlášku členové výboru SVJ při své práci příliš nevyužijí, ale skvěle ji musí znát účetní SVJ.

Vyhláška určuje:

 • jak mají SVJ účtovat
 • jak sestavit a co musí obsahovat účetní závěrka
 • směrnou účtovou osnovu
 • účetní metody

Vyhláška 504/2002 Sb. v plném znění